آخرین وضعیت سدها در نیم اردیبهشت‌

به گزارش ایسنا، مدل بارندگی‌های سرزمین از ابتدای سال آبی سیال تاکنون به ۳۱۹ میلی‌متر رسیده است که این رقم داخل مقایسه با (۱۳۹ میلی‌متر) مدت مشابه سال گذشته ۱۲۹ درصد و تو مقایسه با (۲۱۹ میلی‌متر) مدت متوسط بلندمدت ۴۵ درصد افزایش داشته است. روند افزایشی بارندگی‌ها جهت شده است تا ایران پربارش‌ترین سال آبی نیمه قرن اخیر خویشتن را تجربه کند و حجم بارندگی تمامی استان‌ها از مدت میانگین ۵۰ سال اخیر ملک غم فراتر برود.

سدهای ایران همچنین والا تأثیر بارندگی‌های مناسب سال آبی جاری وضعیت بسیار مناسبی را امتحان می‌کنند به طوری که ورودی آب به سدها از ابتدای مهربانی سال گذشته تاکنون به ۶۴.۰۸ میلیارد مترمکعب روان که این رقم در مقایسه با ورودی ۱۶.۱۵ میلیارد مترمکعبی مدت مشابه سال گذشته ۲۹۷ درصد افزایش داشته است.

در حال حاضر میزان ذخیره آب سدهای کشور با نمو ۶۰ درصدی نسبت بوسیله سال گذشته بوسیله ۷۴.۳۹ میلیارد مترمکعب رسیده است و ۷۹ درصد از حجم مخزن سدهای قلمرو نیز لبریز شده است. معیار خروجی از سدها همچنین با افزایش ۲۰۲ درصدی بوسیله ۴۴.۳۱ میلیارد مترمکعب رسا است که همین حکم مژده سال زراعی بسیار مناسبی را می‌دهد.

بارش‌های ارزان سال آبی جاری باعث شده است تا از میان ۱۷۸ سد بنیانی قلمرو حدود ۸۳ سد مبصر که ۵۹ درصد از حجم کل مخازن سدهای کشور را دربرگیرنده می‌شوند بین ۹۰ تا ۱۰۰ درصد انباشته شده باشند.

بنابر اطلاع دادن وزارت نیرو، بی قراری زمان حال ۹۲ درصد مخازن سدهای حوضه آبریز خلیج فارس، ۷۸ درصد مخازن سدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه، ۷۰ درصد مخازن سدهای حوضه آبریز هامون، ۶۱ درصد مخازن سدهای حوضه‌های آبریز دریای خزر و مرکزی و ۵۶ درصد مخازن سدهای حوضه آبریز سرخس نیز انباشته است.

سیلاب‌های فروردین‌ در پهلو بارش‌های کم قیمت چند ماه اخیر موجب شده است تا سدهای استان خوزستان نیز در وضعیت متجاوز مطلوبی قرار گیرند؛ به طوری که ورودی به سدهای استان از ابتدای سال آبی جاری تاکنون به حدود ۳۷.۵ میلیارد مترمکعب رسیده است. این نما سال گذشته درون چنین زمانی عزب هفت میلیارد مترمکعب بوده است.

درون حال مجهز ۹۴ درصد مخازن سدهای خوزستان پر است و آب موجود در مخزن سدهای استان با افزایش ۷۴ درصدی نسبت به سال قبل به بیش از ۲۳ میلیارد مترمکعب رسیده است.