ایران زیباست؛ بغاز بُراق

زیاد از 200 سال از انتخاب تهران به عنوان پایتخت ایران می گذرد. درطول و جاه جغرافیایی25 / 51 درجه و 43 / 35 درجه واقع شده و ارتفاع متوسط این شهر از سطح یبوست 1100 است. تهران مرکز سنگینی دیپلماتیک اداری ملک طی 200 سال اخیر محسوب می شود. شهری آباد که اسلوب های دسترسی متناسب قبولی دارد.