سه روز بازدید مجانی از ملکی تنوع زیستی پارک پردیسان

به گزارش سازمان حفاظت فضا زیست، مدیرکل دفتر موزه کتاب طبیعی و ذخایر ژنتیکی این موسسه گفت: کفش جا گردآوری، نگه داری، مطالعه، بررسی و به ارائه گذاشتن نعمت های فرهنگی خواه طبیعی بوسیله منظور آموزش، پژوهش و بها دادن به این کلکسیون ها و لذت بردن از آن ها است.

طاهره افتخاری وی با یادآوری این که شورای بین المللی موزه ها (ایکوم) برای سال ۲۰۱۹ هدف «کفش ها به نشانی کانون های فرهنگی، آینده سنت» را تفویض کرده است، گفت: کفش ها و نمایشگاه های تاریخچه غریزی به عنوان جا های فرهنگی، اجتماعی، آموزشی و تحقیقاتی هستند که به مشیت آشنایی جامعه و ارتقای آگاهی های عمومی در مورد جانوران، گیاهان، فسیل ها و همچنین زیستگاه های طبیعی آن ها تأسیس شده اند.

وی با اقرار این که موزه های تاریخ طبیعی عامل انتقال و ترقی دانش و فرهنگ در بنیاد آشنایی و حفظ محیط زیست هستند، افزود: موزه ها از عادت نمایشگاه ها و برنامه های آموزشی متنوعی که با اهداف اختصاص بخاطر آن ها تدوین می شوند، به تفسیر و تطویل ایستگاه و اجزای صنع می پردازند.

افتخاری با اشاره به این که موزه ها و نمایشگاه های تاریخ طبیعی همواره سعی تو عرضه اجزای تنوع زیستی کشور داشته اند، گفت: خلق ارتباط میان تبار های ابد و متاخر و حفظ تنوع در میان مخاطبان، با استفاده از آداب و رسوم های موجود، وظیفه دیگر نمایشگاه های تاریخچه طبیعی برای پویایی موزه ها است.

مدیرکل دکه موزه کتاب طبیعی و ذخایر ژنتیکی گفت: با استفاده از فناوری های نوین و در عین حال با حفظ و توسعه سنت های دیرین مربوط بوسیله حفظ و احیای تنوع زیستی، همچنین کاربردهای مختلف اجزای تنوع زیستی در بنیاد تغذیه، بهداشت، صنعت، دارو و دیگر شالوده ها، می قابلیت ارتباط میان حال و گذشته را بهتر اعتراف کرد.

افتخاری تصریح کرد: تاریخ طبیعت ایران و مقایسه آن با تنوع زیستی جهان، یکی از وظایف موزه ها و نمایشگاه های تاریخچه طبیعی است که در این شالوده عرضه تاریخ طبیعی چنانچه با حفظ نرخ های آداب و سنن باشد، تأثیرگذارتر خواهد بود.

مدیرکل دکه ارسی کتاب طبیعی و ذخایر ژنتیکی درون خصوص ملکی پردیسان گفت: اکنون کمی در کفش تنوع زیستی پردیسان، با نشانی «خاربن شناسی مردمی» با مرام ارائه کاربردهای متنوع غذایی، دارویی و زینتی، ایجاد شده که مبین کاربردهای سنتی از گیاهان و اجزای آن هاست.

افتخاری با اشاره به برنامه های پارک فطرت پردیسان به مناسبت بزرگداشت روز جهانی موزه، گفت: برنامه های کثرت علمی- آموزشی با پیشگاه فعال و همکاری حلقه های فضا زیست، شهرداری تهران و سازمان های مردم فطرت از جمله انجمن غار و غارشناسی ایرانیان به رابطه روز جهانی ارسی برگزار خواهد شد.

شورای بین المللی ملکی (ICOM) روز جهانی موزه را در کتاب ۲۲ ماه می ۲۰۱۱ به منظور افزایش آگاهی عموم مردم از نقش کفش ها در توسعه اجتماع ساختن کرد. هدف این روز جهانی، افزایش آگاهی نسبت به این واقعیت است که ملکی ها ابزاری رادیکال برای تبادل فرهنگ، غنی سازی نزاکت ها و توسعه حساسیت متقابل، همکاری و صلح میان مردم است.