کشاورزان از آتش زدن علف های هرز داخل مزارع خودداری کنند

به گزارش مهر، مجید اسماعیلی گفت: با توجه به وضعیت مناسب بارندگی در بهار سال سیال و پوشش گیاهان، از کشاورزان استان خواست از آتش زدن کاه های هرز در حاشیه مزارع زراعت خودداری کنند.

وی افزود: با توجه به روزنامه مدیریت بحران استانداری قزوین در خصوص خطر آتش سوزی کاه های هرز در سال ساری و احتمال آسیب به تأسیسات و بناها؛ همچنین ملت مباحث چهاردهمین کمیته پایش کشاورزی استان تو ۳۱ اردیبهشت امسال و با توجه به باران های مطلوب سال زراعی ساری و نمو قابل توجه علف های هرز، مراکز جهاد زراعت نسبت به وقوف رسانی و هشدارهای لازم درون خصوص پایش مزارع به موجب احتمال خطرات آتش سوزی علف های هرز اراضی آیش و دوره مزارع رفتار کنند.

اسماعیلی تصریح کرد: آلودگی هوا زیست، از بین بردن مواد آلی و کاهش حاصلخیزی خاک، اضافه تبخیر و رفعت رفتن مصرف آب، کاهش جمعیت موجودات زنده مفید و فقیر شدن خاک، احتمال پاشیدن آتش بوسیله محصولات همجوار، جنگل ها و مراتع، از بین رفتن بسیاری از نهال ها و درخت ها و درختچه های حاشیه جاده ها و مزارع کشاورزی، از بین روبیدن گیاهان تبعه مرتعی و ضعف ذخایر ژنتیکی آنها و جلوه و نمای زشت مزارع و مراتع از مواردی است که با آتش زدن، مزارع کشت با آن صریح خواهد شد.