هوای تهران مریض برای حساس ها است

به گزارش ایسنا، حسین شهبازی گفت : نتایج حاصل از پیش بینی شرایط کیفیت هوای ولایت تهران مدال دهنده افزایش موقتی غلظت ذرات معلق و آلاینده ازن طی برخی ساعات امروز (۲۱ خرداد) است به سیاق ای که شرایط چونی هوای بیشتر مناطق ایالت تهران از لحاظ آلاینده ازن درون آستانه شرایط نامطلوب بوسیله اختصاص برای گروه های احساساتی قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: به تدریج با تکثیر میزان ناپایداری رود در طول امروز (۲۱ خرداد) بخاطر فدایی ساعات پس ازآن از پشت اضافه استاندارد ابرناکی و وزش پف انتظار می رود که در پراکندگی آلاینده ها و به تبع آن بهبود چونی هوای پایتخت کاری خواهد وجود.

بوسیله گفته مدیر واحد استاندارد سازی و پیش دماغ همکاری کنترل کیفیت هوای تهران، این شرایط رود تا روز بعد کمینه و بیش دنباله دارد و احتمال افزایش نسبی غلظت آلاینده ها درون صبحگاه چهارشنبه (۲۲ خرداد) بوسیله دلیل کاهش استاندارد ناپایداری جوی و ازدیاد تردد خودروها دور از گرایش نخواهد وجود. هرچند این شرایط پابرجا محو و همراه با تغییر وضعیت جوی تو طول روز به تدریج کنار معیار ابرناکی و سرعت وزش تورم افزوده خواهد شد.

شهبازی در امتداد گفت: بر بنیاد شرایط جوی تهران، خواهش می رود وزش باد هنگام برخی ساعات روز چهارشنبه (۲۲ خرداد)، افزودن موقتی تراکم ذرات معلق را به دنبال دارد و وضعیت کیفیت هوای بیشتر مناطق پایتخت داخل محدوده بین شرایط سالم و مریض برای گروه های احساساتی فراغت داشته باشد.

این ممیز شریک کنترل چونی هوای تهران با اشاره به این که درون حال حاضر کیفیت هوای تهران با میانگین ۸۳ PPM در شرایط سالم راحتی دارد، تاکید کرد: تا روز آینده دمای تهران روند افزایشی خواهد داشت.