انزلی بیشترین باران را طی هفته گذشته تو ملک داشت

به گزارش دایره هواشناسی، همچنین در هفته پنجاه و غره از سال زراعی امسال، حوضه های آبریز واقع در نوار شمالی و غربی کشور بارشی بین ۲.۰ تا  ۱۹۵.۰ میلی متر داشته اند.

در هفته ای که گذشت، بیشینه دمای کشور در ایستگاه دلگان (استان سیستان و بلوچستان) با ۴۶.۶ منصب سلسیوس ثبت شده است. این درون حالی است که داخل هفته گذشته هموطنان ما در ایستگاه اردبیل (استان اردبیل) دمای ۱.۹ درجه را امتحان کرده اند و نسبت بوسیله دراز مدت زیادترین گرمی درون بستان (استان خوزستان) با ۴۹ و کمترین دما زرینه اوباتو (استان کردستان) با دمای ۲.۴- منصب گزارش شده است.

دمای متوسط سراسر کشور ۲۴.۱ درجه بوده که نسبت به مدت متشابه در بلندمدت به میزان ۰.۸ – درجه افزایش داشته است.

درون تهران نیز بیشینه و ناچیز دما به ترتیب ۳۲.۴ و ۱۳.۸ درجه گزارش شده است.