نیاز ۷۰ تنی ملک به تخم آرتمیا

به گزارش ایسنا، علی نکویی فر گفت: برای این که تو تولید آرتمیا بوسیله خودکفایی برسیم احتیاج به ۷۰ تن دانه آرتمیا داریم که در حال حاضر تنها قیمت ناچیزی از این نیاز بوسیله مقیاس اندک از یک جسم در داخل کشور تولید می شود و مابقی از بیرون سرزمین بااطلاع می شود.

نکویی فر با رمز به آخرین سرشماری از ۴ ایستگاه در پایان مفارقت تابستان سال جاری، میزان سیست آرتمیا درون این ایستگاه های مستحکم داخل حوض درست کردن ارومیه را ۱۳ هزاره و ۱۳۰ عدد تو هر مترمکعب اخبار کرد و گفت: تو این سرشماری میزان نوزاد آرتمیا ۱۸ عدد تو هر مترمکعب، آرتمیای جوان ۱۷ عدد درون هر مترمکعب و آرتمیای بالغ نر ۴۸ مغز داخل هر متر مکعب و آرتمیای جوان ماده ۴۵ عدد تو متر مکعب است.

مهتر مرکز تحقیقات آرتمیای کشور گفت: با توجه بوسیله تکثیر صنوبر آب دریاچه نسبت بوسیله سال قبل، در حال حاضر مدل شوری آب ۳۰۰ گرم تو لیتر و غلظت خزه در دریاچه ۵۲ هزاره و ۲۴۴ عدد تو هر میلی متر است.

وی با اشاره بوسیله این که دریاچه ارومیه پارک ملی بوده و هیچ فردی عاری داشتن مجوز محیط زیست عبث برداشت آرتمیا از دریاچه را ندارد و تا کنون هیچ گونه مجوزی درون این خصوص صادر نشده است، یادآور شد: چنانچه شرایط دریاچه به محرر برسد، آرتمیای موجود داخل دریاچه ارومیه توانایی مطمئن نیاز ناحیه را بدون این که ذخیره آرتمیای دریاچه از بین برود، دارد.

نکویی فر امتداد داد: درون حال حاضر تنها یک استخر ۱۰ هکتاری درون علیه فسندوز میاندوآب برای تولید آرتمیا در حال فعالیت است که تا پایان سال دستور کار ریزی شده است پرورش دانه آرتمیا نیز در این مرکز انجام گیرد.

رئیس مرکز تحقیقات آرتمیای ناحیه با رمز به این که در سال ساری ۶۰ نفر از متقاضیان یادگیری آرتمیا توسط این مرکز آموزش مجانی اخذ کرده اند، افزود: آموزش سیاق های نوین تولید و پرورش سیست آرتمیا، شناسایی آب های نامتعارف ناحیه بوسیله اختصاص در قزوین، بوستان و خوزستان و معاون به احداث استخرها از جمله اقدامات مرکز تحقیقات برای جذب سرمایه گذاران در این بخش است.

وی یادآور شد: برای ترقی پرورش سیست آرتمیا داخل دریاچه ارومیه اعتباراتی داخل رویت پژمان شده ولی تاکنون مبلغی تخصیص نیافته است.