آمادگی شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) برای میزبانی از پروازهای داخلی

علی رستمی با تقریر اینکه ترمینال گالری سلام ٢٨ خرداد ماه باز کردن شد و نخستین تصعید از این ترمینال ابتدا آماج ماه توسط ایران ایر بوسیله نشانه دوبی انجام گرفت گفت: با آغاز عملیات پروازهای حج از ١٧ نشانه ماه قریب بوسیله ٤٦ هزاره زائر خانه خدا از ترمینال گالری سلام اعزام و تصویب شدند که میزان رضایتمندی آنها از این ترمینال بوسیله بیش از ٩٢ درصد رسید.

مدیرعامل انبازی بخانه برگشتن فرودگاهی امام خمینی (ره) با اشاره به اینکه بی قراری اکنون پروازهای ۵ شریک شدن هواپیمایی اجنبی از ترمینال گالری سلام ارتکاب می شوند ادامه عدالت: برنامه ریزیها بخاطر افزایش پروازهای ترمینال گالری سلام صورت گرفته و تا پایان سال تعداد پروازهای یومیه از این ترمینال بوسیله ١٥ پرواز می رسد.

رستمی درون خصوص برقراری پروازهای داخلی از فرودگاه امام (ره) گفت: با یکروز برداری از ترمینال گالری سلام و واگذاری بخشی از پروازهای ترمینال شماره یک به این ترمینال ظرفیتی جدید در ترمینال یک ایجاد شد که تصمیم گرفتیم از آن برای برقراری پروازهای تویی و اتمام شبکه پروازی فرودگاه استفاده کنیم.

وی اضافه کرد: بوسیله همین عزم نهنگ غربی ترمینال مسافری شماره یک شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) برای ایفا پروازهای داخلی آماده شد و تاکنون دو باهم اتحاد کردن هواپیمایی از فرودگاه امام (ره) بوسیله کیش و مشهد پرواز انجام داده اند.

رئیس هیئت مدیره شرکت دهات فرودگاهی امام خمینی (ره) افزود : ظرفیت لازم و زیرساخت های تک نیاز برای انجام پروازهای داخلی از فرودگاه معصوم (ره) مهیا شده و باتوجه به التماس همکاری های هواپیمایی انجام این پروازها امکان پذیر است.