۲۰ آبان؛ باز کردن میتینگ بین المللی زلزله شناسی

بوسیله گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، عبدالرضا سروقد لایق سخن سنج علمی هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله گفت: خلال این کنفرانس سه گانه روزه که داخل مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود؛ حدود ۵۷۰ مقاله ارایه می شود که علاوه پهلو مقالات داخلی، ۳۲ مقاله نیز از سایر کشورهای گیتی به دبیرخانه ارسال شده است.

وی افزود: پس از فراخوان چکیده مقاله و تو ابتدای کار، حدود ۱۰۲۸ چکیده مقاله به دبیرخانه هشتمین نشست زلزله شناسی و مهندسی زلزله رسید که در مرحله اول داوری ها ۵۷۰ چکیده مقاله پذیرفته شد.

معزز با اشاره بوسیله هدف مجمع «توسعه جماز مبتنی بر دانش داخل کشورهای در معرض کار بزرگ زلزله» تصریح کرد: در مجموع ۱۲ کشور از یکسره کانادا، آلمان، انگلستان، سوئیس، ایتالیا، نیوزلند، اسلوونی، الجزایر، چین، ژاپن، ترکیه و سوریه درون این کنفرانس همدستی می کنند.

نویسنده علمی هشتمین نشست بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، خاطرنشان کرد: طی این کنفرانس ۱۱ سخنران کلیدی از این کشورها محضر خواهند داشت که به تبادل دید و ارایه جدیدترین مفروضات و یافته های علمی خویشتن درون محورهای متنوع نشست خواهند صیقلی. زلزله خیزی ایران هنگام یک سال گذشته ۱۰ برابر شده است

وی با رمز به سعی داخل علت گیری مطالعات پژوهشی بر فعالیت های کاربردی گفت: طی روزهای برگزاری کنفرانس، ۱۵ کارگاه و نشست تخصصی از جمله درس آموخته ها و چالش های بازسازی، مرمت و جماز سازی بناء ها بعد از زلزله سرپل ذهاب، جنبه های ژئوتکنیکی و زمین شناسی در زلزله سرپل ذهاب: آموخته ها و چالش ها، برآورد خطر زمین لرزه و دریالرزه در زون فرورانشی مکران: دستاوردها، نیازها و چالش های پیش رو، تخمین نیازها بعد از تصادم سانحه و پروگرام ریزی بازتوانی اولیه، خسارت، رکورد، نمونه های غیرخطی و عدم قطعیت در کاربردهای مهندسی زلزله پهلو شالوده عملکرد، طرح جامع مدیریت بحران زلزله؛ مطالعه موردی بطرف خانه کرج برگزار و نیز نمایشگاهی تخصصی در حاشیه آن برپا خواهد بود.